logo

บันทึกสมัครใจทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
และขอรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ระดับ รองสารวัตร และผู้บังคับหมู่ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว


เลือกไฟล์ภาพ (รูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบปกติ)

---------- ข้อมูลส่วนตัว ---------


---------- ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครใจทดสอบภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และขอรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ทท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ ---------


---------- สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) ---------


---------- ที่พักอาศัยปัจจุบัน (พิมพ์ค้นหาจากช่อง "ตำบล") ---------


---------- เหตุผลความจำเป็นที่ขอรับการแต่งตั้ง ---------


---------- สมัครใจขอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งตามลำดับ ดังนี้ ---------


หากไม่มีตำแหน่งตามที่สมัครใจไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ บช.ทท. เป็นผู้พิจารณาได้ตามที่เหมาะสม
สมัครใจขอรับการแต่งตั้งเฉพาะตำแหน่งที่ระบุเท่านั้น